is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven mocht aanhoudend slecht gedrag of onzedelijkheid dan wel door werkelijke achteloosheid in de waarneming van mijne dienstplichten;

4°. dat het den Minister van Koloniën zal vrijstaan de aangegane verbintenis op te heffen, bijaldien de Koloniale Reserve mocht worden ontbonden, voordat ik voor den actieven militairen dienst in de koloniën geschikt mocht worden bevonden;

5°. dat deze verbintenis dadelijk in werking treedt, nadat de Commandant der Koloniale Eeserve haar zal hebben bekrachtigd.

icltieto De krijgsartikelen zijn mij voorgelezen.

Te den (2) 1900 en

scheiden.

(4) Hand- _

teekemng ^4; *)

van den ge-

worvene.

De aangeworvene verklaart zijnen naam met te kunnen

(5) Namengchriiven, doch erkent in tegenwoordigheid van (5)

en voor- ■' 7

namen der twee ge-

metyer- bovenstaand engagement, hetwelk hem is voorgelezen, te "ram"? hebben aangegaan, ten blijke waarvan wij getuigen alhier tetefèn onze handteekening hebben gesteld.

plaatsen. Te den (2) 1900 en

(6) Hand- ("6) (6)

teekenin-

gen der getuigen. .. /fVv

(7).öe- Geneeskundig onderzocht en bevonden te zijn (7)

on- voor eene verbintenis als reconvalescent bij de

geschikt. K0i0niaje Eeserve.

De Officieren van Gezondheid bij de Koloniale Eeserve,

(8) HandteekeningenderOff. van Gezondheid.

(8)

(*) Wanneer de aangenomene zijnen naam niet kan schrijven, wordt de daarop betrekking hebbende verklaring ingevuld.

Mochten in de akte of verschillende verklaringen enz. wyzigingen noodig wezen, dan moeten deze, met een renvooiteeken aangeduid, op den kant worden gesteld met de almede geparafeerde aanteekening daaronder „Dit

16ïndieng op^den kant geen genoegzame plaats is voor de vermelding der doorhalingen of voor de renvooien, dan kunnen beide ook aan het emde van het stuk worden gesteld.