Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ondergeteekende, Commandant der Koloniale Keserve, verklaart het vorenstaand engagement te wor¬

dende de aangenomene toegelaten in den rang van:

Te Nijmegen den (2) 1900 en

De

<9) Handteekening

van den ( 9 \

Korps- ^ '

Commandant.

Aanteekeningen van (1)

Yader

Moeder

Geboren te

Den

Laatst gewoond te Lang 1 M.

Merkbare teekenen Gehuwd

Heeft vroeger gediend bij het onder stamboeknummer

Tot het aangaan van de vorenstaande akte bedoelde verbintenis zijn overgelegd de navolgende bescheiden: (5) De ondergeteekende (1)

Verklaart:

1 . dat hij kennis draagt van den inhoud der door hem aangeboden en hierboven vermelde bescheiden en 2°. dat die stukken op hem betrekking hebben, dat zij niet valsch of vervalscht zijn, en dat daarin geene met de waarheid strijdige opgave of verklaring voorkomt.

(4)

De aangenomene verklaart, zijn naam niet te kunnen teekenen, doch erkent in tegenwoordigheid van (5)

bovenstaande verklaring, die hem is voorgelezen, te hebben afgelegd, ten blijke waarvan wij, getuigen, alhier onze handteekening hebben gesteld.

O6) (G)

C

Sluiten