Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOLONIALE WERVING. Modël D-

Engagement voor het vaste personeel N3. op het stamboek.

van de Koloniale Reserve.

'in voor" ondergeteekende (1)

namen.

(2) ïn beken dienst genomen te hebben voor den tijd van (2) 1 jaren, in te gaan met den dag, waarop deze verbintenis door den Commandant der Koloniale Eeserve wordt bekrachtigd, om het Koninkrijk der Nederlanden als militair te dienen bij het vaste personeel van de Koloniale Reserve op den voet der bepalingen, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van den 24en September 1909 n°. 84. zooals deze later eventueel mochten worden gewijzigd of aangevuld, onder de navolgende bijzondere voorwaarden:

lr. dat het den Minister van Koloniën zal vrij staan om, wanneer mocht blijken, dat ik bij het aangaan van mijn tegenwoordig engagement vroegere rechterlijke veroordeelingen wegens eenvoudigen diefstal, bedriegelijke oplichting of andere de goede trouw of eerlijkheid kwetsende misdrijven, opzettelijk verzwegen heb of wanneer later een vonnis wegens dergelijk misdrijf tegen mij mocht worden iiitge1 sproken, mij onmiddellijk uit den dienst te verwijderen,

met of zonder paspoort, en alzoo de tegenwoordige verbintenis zonder eenige formaliteit te ontbinden; 2°. dat genoemde Minister mede gemachtigd is, mij, met of zonder paspoort, uit den dienst te verwijderen, en alzoo de tegenwoordige verbintenis te verbreken, in de volgende gevallen:

a. wanneer het gedurende de loopende verbintenis blijken mocht, dat ik ongeschikt ben of geworden ben voor den dienst, waarvoor ik ben aangenomen;

Z>. wanneer ik mij aan dronkenschap, aanhoudend slecht gedrag, nalatigheid in dienst of andere laakbare handelingen schuldig maak;

Punt ever- Cm wanneer het blijken mocht, dat ik rechtstreeks of zijdeVwOTk-°r lings in eenige leverantie ten behoeve van de Koloniale

heden. Reserve betrokken ben;

3°. dat, wanneer de loopende dienstverbintenis eindigt gedurende den tijd, dat de Militie te land, krachtens artikel 185 der Grondwet, geheel of ten deele buitengewoon is

Sluiten