is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En is hiervan te deze akte in tweevoud

opgemaakt en door mij onderteekend; zijnde voorts één exemplaar door mij behouden.

De krijgsartikelen zijn mij voorgelezen.

(6) Hand- (5)

teekemng v '

van den onderofficier.

Geneeskundige verklaring.

De betrokken onderofficier geneeskundig onderzocht en besohikt'of vonden te zijn (6) voor den kolonialen mili-

onge- tairen dienst.

schikt. officieren van Gezondheid bij de Koloniale Keserve,

De ondergeteekende, Commandant der Koloniale Reserve, verklaart deze verbintenis te bekrachtigen, wordende voormeld onderofficier gedetacheerd in den rang van

Te Nijmegen, den (4) 1900 en

<7)Hand- (7) De

teekening van den korpscommandant.

noodig zijn, dan moeten deze, met een renvooiteeken aangeduid, op den kant worden gesteld, met de almede geparafeerde aanteekeuing daaronder:

• Dit renvooi goedgekeurd".

Indien op den kant geene genoegzame plaats voor de vermelding van de doorhalingen of voor de renvooien is, kunnen beide ook aan het einde van het stuk worden gesteld.