is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En is hiervan te deze akte in tweevoud opgemaakt en door mij**) onderteekend; zijnde voorts één exemplaar door mij behouden. De krijgsartikelen zijn mij voorgelezen

(6) Hand- (q)

teekening \ /

van d en milicien.

De betrokken milicien verklaart zijn naam niet te kunnen ^nvoor-11 teekenen, doch erkent in tegenwoordigheid van (7)

namen der twee getuigen met vermelding van hun qualiteiten en

woonplaatsen.

Als getuigen kunnen genomen wprden

ran'aïïer- bovenstaande verbintenis, welke hem is voorgelezen, te hebben mitsrme!r-aanëeëaan> ^en Olijke waarvan wij, getuigen, alhier onze handderjarig. teekening hebben gesteld.

Te (5)

(8l" (8) (g)

ningen der getuigen.

onvoo3™ betrokken milicien is aangebracht door (9)

naam van te (10) die daarvoor aanspraak heeft op

brenger! eene som van (5)

(10) fooi-Mg) (11)

plaats van ^ ' v '

den aanbrenger.

(11) Handteekening

van den

aanbrenger.

(12) Plaatselijke of

Garnizoenscommandant,

Chef van het korps of van het onderdeel daarvan.

Geneeskundige verklaring,

De betrokken milicien geneeskundig onderzocht en bevonden

(") Wanneer de milicien zyn naam niet kan teekenen, wordt de daarop betrekking hebbende verklaring ingevuld en de woorden „en door mij onderteekend" doorgehaald.