Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het Leger hier te 19... Overgenomen als

lande over^GHoniGii . . —.«i. ayï rlpïi

militair. van het met eene op aen .. . • V

19. . aangegane verbintenis voor .... jaren bij de koloniale troepen zoowel in als buiten Europa (en voorts de aansluitende bewoording als boven).

Engagement ais 19.. Verbonden als .

reconvalescent. .aren bij de koloniaie troepen zoowel in als

buiten Europa, ingaande den dag, waarop hij physiek geschikt bevonden wordt, premie ƒ 150, waarvan /' 100 in 's Rijks postspaarbank wordt ingelegd bij ingang van het verband.

19.. Physiek geschikt.

Proefverbintenis. 19. .. "Verbonden als soldaat

voor den kolonialen dienst op proef, tot hij na zes maanden, doch binnen één jaar tot eene defintieve verbintenis zal kunnen worden toegelaten. (Bij gunstig afgelegde proef volgt de gewone engagementsmutatie) .

Engagementhiihet 19... Verbonden als

vast personeel. jaren, bij het vast personeel van de Kolo¬

niale Reserve.

Detacheering als 19.. overgenomen als

milicien. yan ais gedetacheerd bij het Leger in

Ned.-lndië voor drie jaren, ingaande den dag der ontscheping aldaar, premie ƒ

Detacheering als 19... Overgenomen van het

onderofficier. alg ge(]etacheerd bij het Leger in Neder-

landsch-Indië voor vier jaren, ingaande den dag van

ontscheping aldaar, premie ƒ

Röengigement. 19... Opnieuw verbonden voor

jaren, premie ƒ waarvan ƒ in 's Rijks

postspaarbank ingelegd. (A oor het vaste personeel vervalt „premie, enz.").

Voorioopig 19... Opnieuw verbonden voor

reëngagement. ^ ingaande bij beëindiging voor de loopen-

de verbintenis.

19... De premie ad ƒ ....

toegekend, waarvan ƒ .... in 's Rijks postspaarbank ingelegd.

§ 3. Aan het Departement van Koloniën worden de navermelde bescheiden ingediend:

Sluiten