Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORSCHRIFT betreffende het beheer en de verantwoording van gelden, goederen en levensmiddelen, alsmede omtrent het beheer van de ziekenkamer, het hospitaal, het kleeding- en nachtlegermagazijn en den werkwinkel bij de Koloniale Reserve (1).

Behoudens de hieronder vermelde voorschriften omtrent de ontvangsten, enz. van kleeding en levensmiddelen blijft de administratie van°het korps, alsmede het beheer en de verantwoording van de kleeding- en nachtlegermagazijnen en van de ziekenkamer voorloopig op den bestaanden voet geregeld.

Kleeding en uitrusting.

De ontvangst van kleeding en uitrusting en de uitbetaling van de geldswaarde wegens niet verstrekte kleeding, overeenkomstig het bepaalde in Tarief VII, behoorende bij de Regeling betreffende de Koloniale Reserve, zal geschieden volgens de hierbij gevoegde modellen A, B, C en D.

Uitrusting- en reserve-rekening.

Door de liquidatie van de uitrusting- en reserve-rekening komt deze geleidelijk te vervallen en zullen iii verband daarmede in die rekening geen nieuwe schulden meer geboekt worden.

Ontstaan schulden aan den Lande wegens ontvangen kleeding en uitrusting tegen invordering der geldswaarde, opgelegde vergoedingen, in Indië achtergelaten schulden aan den Lande, te veel genoten gagement, als anderszins, dan worden deze ingeschreven bij den kwartiermeester der Koloniale Reserve in een schuldstaat volgen het hierbij gevoegd Model E en bij de compagnieën in een staat volgens Model F.

Bij de driemaandelijksche geldelijke verantwoording van den kwartiermeester wordt van elk dezer staten een duplicaat met de daarbij behoorende bewijzen overgelegd.

Voeding van Landswege.

Het brood en de verdere levensmiddelen voor de militairen der Koloniale Reserve worden overeenkomstig de voor dit korps geldende Algemeene bepalingen en voorwaarden voor de levering van levensmiddelen en brandstoffen, bij de betrokken leveranciers aangeschaft, danwel, uit de militaire verplegingsinrichtingen van het Leger hier te lande ontvangen.

Daartoe wordt door de compagnie dagelijks opgemaakt een opgave, volgens Model G, van het aantal rations levensmiddelen, welke vermoedelijk voor den volgenden dag benoodigd zullen zijn.

(') Vastgesteld by de Beschikking van den Minister van Koloniën van 28 September 1909 n°. 10.

Sluiten