Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 5. De kwartiermeester houdt een register (Model B) aan betreffende de inlagen en terugbetalingen in 's Rijkspostspaarbank.

§ 6. De in 's Rijkspostspaarbank belegde gelden worden, behoudens het in voornoemd Tarief VI en het in § 7 hierna bepaalde, teruggegeven:

I. geheel, echter onder inhouding van eventueele schulden aan den Lande,

a. in Nederland bij het verlaten van den dienst,

b. in de koloniën, zoodra mogelijk na het verlaten vau den dienst, doch eerst na bekomen machtiging van den Minister van Koloniën;

II. g e d e e 11 e 1 ij k: op verzoek alleen in Nederland, na bekomen machtiging van den Commandant der Koloniale Reserve, met dien verstande evenwel, dat het saldo met inbegrip der gekweekte rente niet beneden ƒ 75. mag dalen.

§ 7. De inleggers, die zich vóór den len October 1909 bij de Koloniale' Reserve hebben verbonden, kunnen tijdens hun loopend verband, eveneens over de belegde gelden beschikken, wanneer zij zich buiten Nederland bevinden.

De machtiging daarvoor wordt verleend door of namens den Minister

van Koloniën.

§ 8. De uitbetalingen in Nederland geschieden door den kwartiermeester tegen re§u, dat te zijnen kantore blijft berusten.

Daartoe ontvangt die kwartiermeester voor zooveel noodig van de commissarissen van afmonstering te Amsterdam en te Rotterdam betreffende de inleggers, die door hen worden afgemonsterd en recht kunnen doen gelden op de bespaarde gelden, de formulieren, bedoeld in de laatste alinea van § 2 hiervoren, met duidelijke opgave van het adres, waar zich die inleggers gaan vestigen.

Sluiten