Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behoort bij de beschikking van de Ministers van Koloniën en van Oorlog dd. 28 September 1909, Afd.

0, le Bureau n! 10 en van 7 October 1909, IIIe Afd., ü? 172.

VOORSCHRIFT betreffende de bevordering van de Koloniale militaire werving door autoriteiten bij de Landmacht.

Alle autoriteiten bij de Landmacht zijn gehouden om de werving van vrijwiligers voor de koloniale troepen zooveel mogelijk te bevorderen. In het -bijzonder geldt dit voor de plaatselijke en garnizoenscommandanten, voor zoover zij met betrekking tot de aanneming van burger personen of van militie- of landweerplichtigen met onbepaald verlof van die zorg niet uitdrukkelijk door den Minister van Oorlog zijn ontheven. Deze autoriteiten zullen aan de voorwaarden, waarop Nederlanders en vreemdelingen zich voor den kolonialen militairen dienst kunnen verbinden, door gepaste middelen algemeene bekendheid trachten te geven.

Tarief VI, behoorende bij de Regeling voor de Koloniale Reserve geeft aan den duur der verbintenissen, zoomede de bedragen, die aan premiën en aanbrenggelden kunnen worden toegekend, terwijl het Voorschrift op de werving voor den kolonialen militairen dienst vermeldt, welke personen voor eene verbintenis in aanmerking kunnen komen.

Voorloopige aanneming voor verbintenissen bij het vast personeel, als reconvalescent of op proef bij de Koloniale Reserve, kan alleen plaats hebben in de plaatsen, waar de Koloniale Reserve of onderdeelen daarvan gevestigd zijn.

Alle personen, die zich elders dan bij de Koloniale Reserve of bij de agenten voor den kolonialen militairen dienst ter dienstneming aanmelden of worden aangebracht, worden door de zorg van de betrokken militaire autoriteit aan een geneeskundig onderzoek onderworpen, waarvoor gebruik zal zijn te maken van het bij deze beschikking behoorend model eener Uitnoodiging tot het doen van geneeskundig onderzoek.

Bij gebleken geschiktheid voor den kolonialen militairen dienst worden die personen per reiswijzer gedirigeerd naar de Koloniale Reserve te Nijmegen.

Door de zorg van den commandant van dat korps worden de engagementsakten opgemaakt en het noodige verricht tot het verkrijgen van de vereischte bescheiden, zoo deze niet in het bezit van den man mochten zijn.

Van en met den dag, waarop de personen, die zich aanmelden of worden aangebracht, bij een geneeskundig onderzoek voor den dienst zijn geschikt bevonden, tot en met dien, waarop zij naar de Koloniale

Sluiten