is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reserve worden gedirigeerd, wordt een daggeld toegekend ter voorziening in hun huisvesting en onderhoud van ƒ 0.75.

Het tijdvak waarover het hiervoren bedoeld daggeld genoten wordt, moet immer zoo kort mogelijk zijn en mag dat van acht dagen niet overtreffen.

De betaling geschiedt ter plaatse, waar de vrijwilliger zich heeft aangemeld of is aangebracht.

De agenten voor den kolonialen militairen dienst zijn gemachtigd om zich bij aanvraag, gesteld in den vorm der hierboven bedoelde „Uitnoodiging , rechtstreeks te wenden tot een der daarvoor eventueel door den Minister van Koloniën aan te wijzen in hun ressort gevestigde geneesheer en dan wel, bij ontstentenis van dezen, tot den chef van den geneeskundigen dienst in een der binnen het ressort van hun district gelegen garnizoensplaatsen, ten einde de personen, die zich bij hen ter dienstneming aanmelden, aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen.

De te onderzoeken personen moeten zich daartoe bij dien geneesheer of dien chef aanmelden op een werkdag zoo mogelijk des ochtends tusschen 9 y2 en 10y2 uur, en zulks vergezeld door den betrokken agent voor den kolonialen militairen dienst, dan wel voorzien van hun door den burgemeester of commissaris van politie gewaarmerkt portret.