Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Model.

Uitnoodiging tot het doen van. geneeskundig onderzoek.

(1) Plaatselijke óf j)e ondergeteekende (1)

Garnlzoens-com- ..

mandaat, Chef Tan noodlgt bij deze te

het Korps of van ortl ,jen persoon van (2)

het onderdeel daar- _. ' , „

van, of Agent voor een geneeskundig onderzoek te doen ondergaan, en

den dienst by het hieronder te vermelden, of hij al dan niet geschikt is, Lifnds"i-fndir om als (3) bij de Koloniale troepen te

(2) Naam en worden toegelaten (*)

voornamen. _ ,.

(8) De betrekking Te den negentien-

waarvoor het cnga- honderd gement geschiedt.

Geneeskundige verklaring.

De ondergeteekende te verklaart, naar aan¬

leiding van bovenstaande uitnoodiging, den persoon van (2)

overeenkomstig de bestaande bepalingen onderzocht,

(4) Geschikt of gn bevonden te hebben om als (3)

ongoschikt. v '

(5) indien de te worden toegelaten (*)

onderzochte onge- / g

schikt is moet hier '

nog worden bij- Te den negentien-

gevoegd: honderd uit hoofde van (de

gebreken die hem De aangeworvené is aangebracht door (0)

ongeschikt maken). ^ \

(6) Naam en

voornamen. De (8)

(7) "Woonplaats. /g\

(8) Plaatselijko of Garnizoens-commandant of Chef van het Korps of onderdeel daarvan.

(9) Handteekening.

(') Betreft de uitnoodiging een te detacheeren milicien, dan wordt bijgevoegd „tot eene detacheering".

Sluiten