Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vat waren in een schrijven dat als bijlage E hieraan is toegevoegd. De inhoud hiervan komt in 't kort hierop neer :

De uitkeering van een steuncomité zij zoodanig dat deze met de uitkeering uit de werkloozenkas gezamenlijk tenminste 70% van het gederfde arbeidsloon bedraagt. Aan „uitgetrokken" leden worde vanwege het K. N. S. een gelijke uitkeering gewaarborgd. Op plaatsen waar geen steuncomité bestaat, worde bedoelde uitkeering door tusschenkomst der vakvereenigingen verstrekt.

De voorstellen van ondergeteekende en de ingediende amendementen zijn behandeld in de vergadering van den Werkloosheids-Raad van 24 November.

Op deze vergadering werd besloten tot het volgende :

1°. Ten aanzien van de ,,trekkende" leden van werkloosheidskassen met het voorstel, in het schrijven van den Directeur van het Bureau genoemd, zich te vereenigen.

2°. Ten aanzien van de „uitgetrokken" leden aan het K. N. S. te verzoeken te bevorderen dat hun \ van de vroeger uit de werkloosheidskas genoten uitkeering boven den gewonen steun door een steuncomité verstrekt worde.

3 . Ten aanzien van het garantieloon het daarheen te zien te leiden dat het bedrag hetwelk het garantieloon blijft beneden het normale loon, te beschouwen als tengevolge van gedeeltelijke werkloosheid ontstaan, en aan den Minister van Waterstaat te verzoeken dat de kassen wier reglementen zich hiertegen niet verzetten, ook voor ,,deze" gedeeltelijke werkloosheid zullen mogen uitkeeren.

De notulen dezer vergadering zijn hierachter opgenomen als bijlage F.

Dientengevolge is aan het K. N. S. verzocht te willen bevorderen dat door de plaatselijke comité's

1°. bij het bepalen van het bedrag van den finantiëelen steun aan hen, die uitkeering uit eene werkloozenkas ontvangen, het bedrag van deze uitkeering slechts voor de helft in mindering zal worden gebracht ;

2°. aan de „uitgetrokken" leden eener werkloosheidskas boven de gewone uitkeering door de plaatselijke comité's een bijslag worde gegeven van minstens 25% van het bedrag, vroeger door hen genoten uit de werkloozenkas.

Een afschrift van dit schrijven is hierachter geplaatst als bijlage G.

Aan den Minister van Waterstaat is verzocht te willen bepalen dat bij de toepassing van de reglementen der kassen het bedrag dat het wachtgeld of garantieloon lager is dan het normale loon, beschouwd zal mogen worden als gederfd tengevolge van gedeeltelijke werkloosheid, in een brief die hierachter is afgedrukt als bijlage H.

Sluiten