is toegevoegd aan uw favorieten.

De werkloosheidsverzekering, het centrum der steunbeweging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE B.

Amsterdam, 12 October, 1917.

Aan de Uitvoerende Commissie

van het Kon. Nat. Steuncomité

te 's GRAVENHAGE.

Naar aanleiding van uwe publicatie van omstreeks 15 September j.1. inzake het „wachtgeld" is eene bespreking in den Nederlandschen Werkloosheids-Raad gehouden over de regeling van den steun

De W. R. meent dat de regelingen, die door U of door Uwe medewerking getroffen worden, geheel liggen op het gebied der werkloosheids verzorgt'rw/, waartoe ook de werkloosheidsverzekering behoort.

Tengevolge van de oorzaken, die in de a.s. periode groote werkloosheid tot gevolg dreigen te hebben, maar die toch van meer voorbijgaanden aard zijn, n.1. het gebrek aan grondstoffen en steenkool, is het begrijpelijk, mede in verband met het zeer hooge, voortdurend stijgende prijsniveau, dat een drang ontstaat, naar een bijzondere regeling van den steun bij werkloosheid. Zoo zou de werkloosheidsverzekering op den achtergrond kunnen raken en zouden andere vormen van steun naar voren kunnen komen.

De W. R. vreest, dat hierdoor nadeelen voor de werkloosheidsverzekering kunnen ontstaan, terwijl het gevolg van de maatregelen, die van voorbijgaanden aard zijn, zoo mogelijk niet moet wezen, dat het instituut der werkloosheidsverzekering verzwakt, maar integendeel versterkt uit deze bijzondere tijdsomstandigheden kome.

Zoo rijst de vraag, indien verzekerden en niet-verzekerden eene zelfde uitkeering ontvangen, of hierdoor niet de prikkel om zich te verzekeren zal worden verslapt.

Een ander nadeel is, dat de kassen tegenover een steun uit anderen hoofde niet allen dezelfde taktiek ten opzichte van hare uitkeeringen volgen, zoodat hierdoor verwarring dreigt te ontstaan, hetgeen schade voor de verzekering zou kunnen veroorzaken.

Ook is het verschijnsel te verwachten, dat de arbeiders uit het eene vak steun zullen ontvangen uit andere middelen dan uit de werkloosheidskas, zoodat deze sterker kan worden, terwijl de arbeiders in een ander vak, werkloos geworden door dezelfde oorzaak (gebrek aan steenkool) alleen aangewezen zijn op de uitkeeringen uit hun werkloozenkas, zoodat deze zeer wordt verzwakt, zoo niet uitgeput. Dezelfde oorzaak aldus leidende tot een tegenovergesteld gevolg.