Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt georganiseerden en ongeorganiseerden op dezelfde wijze steun verleend, dan is hiervan eene verzwakking van den band tusschen georganiseerden en hunne organisatie te duchten, zoodat ook hierdoor indirect de verzekering niet zal worden bevorderd.

Zou verkregen kunnen worden, dat de kassen tegenover uit keeringen uit anderen hoofde allen denzelfden weg volgden, dat aan de verzekerden een hoogere uit keering werd toegekend dan aan de niet-verzekerden, en dat aan de vakvereeniging, zoover hare leden betreft, worde gelaten de toepassing van te treffen of getroffen steunregelingen, dan zouden de nadeelen, aan het toepassen van nieuwe vormen van steun verbonden, voor een groot deel kunnen worden ondervangen, en zou het instituut der werkloosheidsverzekering meer de kern der steunregeling vormen.

Dit moge voldoende zijn om te verklaren, dat de Werkloosheids-Raad tot U het verzoek richt wel een onderhoud te willen toestaan aan zijn Voorzitter en Secretaris om in eene bespreking te treden, teneinde te onderzoeken, welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om de propagandistische werking der werkloosheidsverzekering ook in deze bijzondere omstandigheden te behouden.

De Nederlandsche Werkloosheids-Raad :

W. H. Nolens, Voorzitter.

J. Gerritsz, Secretaris.

Sluiten