Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE F.

Concept-Notulen van de Vergadering van den Neder landschen Werkloosheidsraad op Zaterdag 24 November 1917, 's namiddags, half twee, in de Lairessezaal te 's Gravenhage.

Voorzitter : Prof. Dr. W. H. Nolens.

Secretaris : J. Gerritsz.

Aanwezig de heeren A. Eolmer, Mr. A. Rueb, Mr. Jhr. J. A. de Jonge, F. B. Löhnis, Meyer de Vries, H. de Bordes, H. E. de Haan, J. G. Kruis, Mr. E. L. G. Z. M. Vonk de Both, Jhr. J. C. Sandberg, F. J. J. Haazevoet, A. R. Smulders, H. Amelink, K. Kruithof, H. J. Bruens, J. Oudegeest, J. van den Tempel, J. Bakker, Prof. Mr. E. M. Meyers, C. Smeenk, J. E. H. Spier en F. van der Wal.

De Voorzitter zet uiteen, wat de aanleiding heeft gegeven tot het bijeenroepen van deze vergadering.

Nadat de Directeur het ver.slag van het onderhoud, dat de Voorzitter en hij gehad hebben met de heeren Treub, de Vooys en Zaalberg van het K. N. S., had rondgezonden en daaraan eenige voorstellingen op grond van het onderhoud had toegevoegd, zijn hierop de antwoorden van de leden ingekomen.

De Voorzitter stelt voor om eerst te behandelen het verstrekken van steun aan leden van werkloozenkassen. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tusschen hen, die uitkeering ontvangen en hen, die uitgetrokken zijn. Ten opzichte van hen die uitkeering ontvangen, gaat men mee met het voorstel van den Directeur om het K. N. S. te verzoeken tot de plaatselijke steuncomité's een circulaire te richten om van de uitkeering uit de werkloozenkas slechts de helft in mindering te brengen voor het bepalen van de grootte van den steun.

Ten opzichte van de uitgetrokken en bestaat verschil van meening. Naar aanleiding van het gesprokene in het onderhoud stelt de Directeur voor / 1.— aan een uitgetrokken lid van een werkloozenkas te geven boven het bedrag, dat hij van het steuncomité zou ontvangen. Het N. V. V. stelt voor om boven het bedrag door het steuncomité te verschaffen nog door het comité een toeslag te doen geven van \ van de uitkeering, die de werklooze genoot uit de werkloozenkas.

De heeren van het Bureau van de R. K. Vakorganisatie stellen voor de uitgetrokkenen hetzelfde bedrag door de plaatselijke steuncomité's te doen betalen als zij ontvingen, toen zij nog uit de werkloozenkas trokken.

De Voorzitter doet opmerken, dat dit laatste voorstel er op neerkomt, dat de oude noodregeling wordt hersteld, doch

Sluiten