Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE J.

Nederlandsch» Werkloosbeidsraad.

19 December 1917.

Aan de Uitvoerende Commissie van

het Koninklijk Nationaal Steuncomité. 's Gravenhage.

In antwoord op Uw schrijven, d.d. 12 Dec. 1917 No. 33715 A., moge ik U mededeelen, dat het schrijven van den Werkloosheids-Raad van 30 Nov. j.1. in enkele onderdeelen wel afwijkt van het onderhoud, dat onze Voorzitter en ondergeteekende met de heeren Mr. Treub, Prof. de Vooys en Zaalbebg mochten hebben, doch in het algemeen toch wel een terugslag vormt op het besprokene in dat onderhoud.

Gaarne zij U toegegeven, dat de heeren van het Kon. Nat. Steuncomité het meest ervoor voelden om de uitkeering, die werklooze leden van werkloozenkassen ontvangen, voor § in mindering te brengen van den steun, door plaatselijke steun comité's dien leden te verleenen, doch de Vergadering van den Werkloosheids-Raad was algemeen van oordeel, dat het zoowel in het belang van de propagandistische waarde van de werkloosheidsverzekering als van de individueele leden der kassen zou zijn, indien de uitkeering, uit de werkloozenkas ontvangen, slechts voor de helft in mindering werd gebracht van den steun, door de steuncomité's te verschaffen. Men vergete ook niet in dit verband, dat in de werkloozenkassen vooral de vakarbeiders verzekerd zijn, die in den regel in doorsnee aan een beteren levensstandaard gewoon zijn. De steuncomité's verleenen ook veel lossen arbeiders steun. Deze comité's maken echter gewoonlijk geen onderscheid tusschen losse arbeiders of vakarbeiders bij het verstrekken van steun. Door de uitkeering uit de werkloozenkas nu slechts voor een deel in mindering te brengen, worden niet alleen eerder genoemde voordeelen bereikt, doch ook dat de vakarbeiders eene uitkeering ontvangen, die in betere verhouding staat tot het vroeger genoten inkomen.

Dat over de zoogenaamde „uit getrokken en niet zou zijn gesproken, zal wel op een misverstand berusten.

In hooger bedoeld onderhoud bracht ondergeteekende de vraag ter sprake of het dan in de bedoeling lag een werkloos lid eener werkloozenkas, dat uitgetrokken was, ook daarna hetzelfde totaal bedrag te verleenen, dat hij tevoren aan steun en uitkeering ontving.

De aanwezigen meenden, dat dit feitelijk zou neerkomen

Sluiten