Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE K.

MINISTERIE VAN WATERSTAAT.

's-Gravenhage, 13 December 1917.

Aan de Commissie van Advies inzake werkloosheidsverzekering.

Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen een afschrift van een schrijven d.d. 30 November j.1. van den Nederlandschen Werkloosheidsraad betreffende het verstrekken van uit keer mgen uit werkloozenkassen in verband met wachtgeld of garantieloon ; met verzoek mij wel Uw advies te willen doen kennen omtrent de daarin aanbevolen regeling, mede in verband met de bepalingen, welke de goedgekeurde reglementen van werklozenkassen inhouden ten aanzien der uitkeenng bij verkorting van den normalen arbeidstijd.

Aangaande den inhoud van het schrijven van den Werkloosheidsraad heb ik aan dit lichaam enkele inlichtingen gevraagd, welke ik U na ontvangst mede zal doen toekomen.

In verband met voornoemd schrijven heb ik voorts de eer U mede te deelen, dat, voor zoover mij bekend werd, wachtgeld-overeenkomsten met medewerking van het Koninklijk Nationaal Steuncomité zijn tot stand gekomen voor de navolgende textiel-centra : Almelo, Borne, Enschedé, Helmond, I-Iellendoorn, Hengelo (O.), Veenendaal, Wierden.

Voor Almelo, Borne, Enschede, Hellend oom, Wierden is het navolgende tarief vastgesteld.

BIJSLAG.

"" 1 voor arbeiders

bij een voor gehuwde voor kinderen beneden boven

werktijd van arbeiders. beneden 13 j. 1? -aar 17 jaar

45-49 u. f 2.25 f 0.80 ƒ / 1—

40-44 „ , 8.- „ 0.80 „ 0.50 , 1.50

35-39 „ , 3.75 „ 0.80 , 0.80 „ 2.-

30—34 , , 4-75 „ 0.80 , 1.— > 2.50

25-29 , , 5.75 „ 0.80 , 1.25 , 3.25

20—24 , , 6.75 , 0.80 „ 1.50 „ 4.—

15—19 , , 7.75 , 0.80 , 1.75 , 4.75

10-14 , „ 8.75 „ 0.80 , 2.- , 5.50

minder dan

10 uur. , 10.75 , 0.80 j , 2.50 , 6.50

____________

Sluiten