is toegevoegd aan uw favorieten.

De werkloosheidsverzekering, het centrum der steunbeweging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE L.

MINISTERIE VAN WATERSTAAT.

's-Gravenhage, 19 December 1917.

Aan den Nederlandschen Werkloosheidsraad.

Naar aanleiding van Uw nevenvermeld schrijven heb ik de eer, U mede te deelen, dat de door U bedoelde zoogenaamde „wachtgeld "-regelingen reeds eenigen tijd mijne aandacht trokken, en mij door het Koninklijk Nationaal Steuncomité regelmatig opgaven worden verstrekt van de tot stand gekomen regelingen en de daarbij geldende steunt ar ie ven. Tevens heeft de Algemeene Secretaris van het Koninklijk Nationaal Steuncomité zich bereid verklaard met mij of een door mij aan te wijzen ambtenaar van gedachten te wisselen over de principes, die in verband met werkloosheidsverzekering bij de vaststelling der betrokken regelingen dienen te gelden.

In verband met den inhoud der mij bekend geworden steunregelingen, zou ik het op prijs stellen, alvorens het verzoek aan het slot van Uw schrijven gedaan, verder te overwegen, van U te mogen vernemen :

a. of door U met het garantieloon of wachtgeld, door l genoemd, wordt bedoeld elke uitkeering, toeslag, steun of vergoeding, die bij algeheele werkloosheid, dan wel bij verkorting van den arbeidsduur, aan de arbeiders wordt verstrekt, hetzij door den werkgever alleen voor eigen rekening en uit eigen middelen, hetzij door den werkgever gedeeltelijk uit eigen middelen en gedeeltelijk voor rekening van het Koninklijk Nationaal Steuncomité en (of) gemeentebestuur (als te Enschede, Hengelo, Almelo, Borne, Wierde, Vlissingen, Hellendoorn, Veenendaal), hetzij door een plaatselijk steuncomité, gedeeltelijk voor rekening van de werkgevers (als te Hilversum) ; hetzij op nog andere wijze of in anderen vorm :

b. of het in Uwe bedoeling ligt, dat in het van het normale weekloon af te trekken wachtgeld (garantieloon) ook begrepen moet zijn de toeslag voor kinderen beneden een zekeren leeftijd, die, volgens het meerendeel der tot nu toe tot stand gekomen steun- of wachtgeldregelingen, door de werkgevers boven het eenheidsbedrag aan de arbeiders wordt uitgekeerd. In die regelingen wordt, gelijk l wellicht bekend zal zijn, bij de bepaling van het steunbedrag niet uitsluitend rekening gehouden met het werkelijk gederfde loonbedrag doch ook met het al dan niet gezinshoofd zijn, met den leeftijd der arbeiders en met de sterkte van het gezin.

De Minister van Waterstaat enz.