Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 3 —

besluit van 11 Juni 1917, S. 460, onder de bijlagen opgenomen.

Art. 3. De centrale raad van beroep is gevestigd te Utrecht.

HOOFDSTUK II.

Van de raden van beroep.

Art. 4. De raden van beroep zijn samengesteld uit een voorzitter, een of meer plaatsvervangende voorzitters, ledenwerkgevers en leden-werklieden, plaatsvervangende leden-werkgevers en plaatsvervangende leden-werklieden. Zij worden bijgestaan door een griffier en een of meer plaatsvervangende griffiers, alsmede, voor zooveel noodig, door schrijvers en door bedienden.

Art. 5. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters worden door Ons voor het leven benoemd en op eigen verzoek ontslagen.

De griffier en de plaatsvervangende griffiers worden door Ons benoemd. Zij worden door Ons geschorst en ontslagen.

De schrijvers en bedienden worden door Onzen Minister van Justitie benoemd, geschorst en ontslagen.

Art. 6. De bezoldigingen van den voorzitter en van den griffier worden door Ons vastgesteld.

Den plaatsvervangenden voorzitters en plaatsvervangenden griffiers kan voor hunne werkzaamheden door Ons eene vergoeding worden toegekend.

— Zie betreffende de bezoldiging der leden, enz. het sedert gewijzigde besluit van 3 September 1918, S. 540, onder de bijlagen opgenomen.

Art. 7. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters, de griffier en de

Sluiten