Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 42

zaan) is, o. a. de directeur eener gasfabriek, directeur eener waterleiding enz. enz. (Antwoord der Regeering op het verslag Comm. v. Voorber. 2C Kamer.)

— Zie het sedert gewijzigde besluit van 12 December 1902, S. 218, onder de bijlagen opgenomen.

Art. 41. Een algemeene maatregel van bestuur stelt voor den raad van beroep voorschriften vast omtrent :

1°. de verboden bloed- en aanverwantschap tusschen hen, die voor de behandeling van een twistgeding zitting nemen onderling, en tusschen dezen en den griffier ;

2°. het geven van waarschuwingen aan de leden en de plaatsvervangende leden van den raad van beroep wegens handelingen strijdig met de eer of de waardigheid van hun ambt;

3°. het dienen van bericht en advies ;

4°. de wijze van beëediging.

Zie het sedert gewijzigde besluit van 26 Januari 1903, S. 38, onder de bijlagen opgenomen.

HOOFDSTUK III.

Van den centralen raad van beroep.

Art. 42. De centrale raad van beroep is samengesteld uit een voorzitter, een of meer ondervoorzitters en ten hoogste acht leden, benevens ten hoogste 9 plaatsvervangers. Hij wordt bijgestaan door een griffier alsmede, voor zooveel noodig, door een of meer substituut-griffiers, door schrijvers en door bedienden.

Dit artikel is aldus gewijzigd bij de wet van 28 December 1911, S. 374.

Zie betreffende de bezoldiging der ambtenaren enz., het sedert gewijzigde besluit van 3 September 1918, S. 540, onder de bijlagen opgenomen.

— De woorden „benevens ten hoogste 9

Sluiten