Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 59

dat belanghebbenden niet door gemachtigden hun recht mogen uitoefenen. (Antwoord der Regeering verslag Commissie van Voorbereiding 2e Kamer.)

Art. 57. Getuigen, deskundigen en partijen, die, ingevolge deze wet, ambtshalve zijn opgeroepen of met eene opdracht belast, ontvangen uit 's Rijks kas vergoeding, overeenkomstig bij algemeenen maatregel Van bestuur vast te stellen tarief.

Getuigen en deskundigen, die door partijen ter terechtzitting zijn opgeroepen, of aldaar, of bij het voorbereidend onderzoek zijn medegebracht, of, in verband met een aanhangig twistgeding, met eene opdracht zijn belast, erlangen van partijen vergoeding, overeenkomstig gemeld tarief. Afwijkende afspraken zijn niet verbindend.

Zie het sedert gewijzigde besluit van 26 Februari 1903, S. 80, onder de bijlagen opgenomen.

Art. 58. De voorzitter van het college, waarvdor het twistgeding dient of gediend heeft, begroot de ingevolge artikel 57 verschuldigde vergoeding, volgens regels bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen.

De begrooting is op de minuut uitvoerbaar, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Art. 59. Op verzoek van eene partij kan de voorzitter bepaalde getuigen of deskundigen ter terechtzitting doen oproepen, of met eene werkzaamheid belasten.

Van de afwijzende beschikking des voorzitters staat, gedurende drie dagen

Sluiten