Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 64

alsmede de echtgenoot van eene der partijen.

Art. 62. Niet verschijning ter terechtzitting, of afstand van beroep, gedaan nadat het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen, heeft op den loop van het geding geen invloed.

Het beroep vervalt voor dengene, die bij schriftelijke onderteekende kennisgeving vóór den aanvang van het onderzoek ter terechtzitting aan het college mededeelt, dat het beroep wordt ingetrokken.

Het voorschrift van artikel 81 omtrent de onderteekening van het klaagschrift wordt daarbij inachtgenomen. Niet nakoming daarvan maakt de kennisgeving nietig.

Door den 'dood of de verandering van staat van eene der partijen wordt het geding niet geschorst.

Art. 63. Is, tengevolge van intrekking, een beroep tegen eene beslissing van het bestuur der Rijksverzekeringsbank over eene schadeloosstelling vervallen, terwijl degene, op wiens aanspraken deze beslissing betrekking heeft, geen beroep had ingesteld of de beslissing van den centralen raad van beroep niet had ingeroepen, dan geeft de voorzitter dezen daarvan kennis. Gedurende dertig dagen na de dagteekening van het bewijs van verzending dezer kennisgeving is hij, aan wien zij werd gericht, bevoegd beroep in te stellen of de beslissing van den centralen raad van beroep in te roepen.

Art. 64. Partijen procedeeren in persoon of bij gemachtigde.

Zij kunnen zich bij het voeren van • het geding bedienen van den bijstand

Sluiten