Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 67 —

bloedverwanten of aangehuwden in de rechte linie, een verschil over een gelijksoortig onderwerp hebben, als hetwelk tusschen partijen in geschil is ;

7°. indien een burgerlijk rechtsgeding tusschen hem, zijne vrouw, hunne bloedverwanten of aangehuwden in de rechte linie, en eene der partijen hangende is ;

8°. indien hij voogd, toeziende voogd, curator, of toeziende curator, vermoedelijke erfgenaam of begiftigde is van eene der partijen, of indien eene der partijen zijn vermoedelijke erfgenaam is ;

9°. indien hij is bewindvoerder van eenige stichting, maatschappij of lichaam van bestuur, welke partij in de zaak is ;

10°. indien een hooge graad van vijandschap bestaat tusschen hem en eene der partijen ;

11°. indien tusschen hem en eene der partijen sedert den aanleg van het twistgeding of binnen zes maanden vóór de behandeling der zaak ter terechtzitting, beleedigingen of bedreigingen hebben plaats gehad.

In dezelfde gevallen kunnen de leden van het college zich verschoonen.

K°. 8. De uitdrukking „vermoedelijk erfgenaam" is overgenomen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en slaat op het, versterf-erfrecht. (Antw. Min. van Justitie 2e Kamer.)

Art. 67. Over eene wraking of eene verschooning wordt, zoo spoedig mogelijk, in hoogste ressort beslist, na verhoor doch buiten tegenwoordigheid en zonder medewerking van den betrokkene, en wel:

a. waar het geldt den voorzitter van den raad van beroep, door de overige

Sluiten