Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 77

HOOFDSTUK II.

Van de wijze van behandeling voor den raad van beroep.

Art. 77. Tot het kennisnemen van een beroep, ingesteld tegen eene beslissing van hot bestuur der Rijksverzekeringsbank, is bevoegd :

a. indien beroep wordt ingesteld ingevolge de bepalingen van de artikelen 79 en 80 der Ongevallenwet 1901, de raad van beroep binnen wiens ressort het ongeval, naar aanleiding waarvan aanspraak op schadeloosstelling wordt gemaakt, is voorgevallen, of, in het geval, bedoeld in artikel 96 dier wet, de raad van beroep binnen wiens res*>rt de getroffene zijne woonplaats heeft of bij zijn overlijden had ;

b. indien beroep wordt ingesteld ingevolge de bepaling van artikel 77 der Ongevallenwet 1901, de raad van beroep binnen wiens ressort het kantoor der posterijen is gelegen, waar, krachtens de bepalingen van het eerste en tweede lid van artikel 32 en van artikel 33 dier wet, de aangifte van het betrokken bedrijf, indien dit verzekeringsplichtig is, behoort plaats te hebben ;

c. indien beroep wordt ingesteld ingevolge de bepaling van artikel 109 der Ongevallenwet 1901, de raad van beroep binnen wiens ressort de aanvrager zijne woonplaats heeft.

Volgens art. 9 der Ongevallenwet — zoo werd bij het verslag der commissie van voorbereiding 2C Kamer opgemerkt — is die wet van toepassing op den werkman, die in Nederland in dienst van een werkgever, die zijn bedrijf in Nederland uitoefent, doch wiens onderneming buiten Nederland is gevestigd, in een

Sluiten