Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 86

van de onjuistheid zijner beslissing en voor zijn opvatting steun meent te vinden in de uitspraak van den Centraion Raad D. 2829" voldoet aan het voorschrift gesteld bij art. 120 j°. art. 82 onder 3 der Beroepswet. (Uitspraak Centr. Kaad v. Beroep 9 October 1917, A. B. 1917, bladz. 399.)

Art. 83. Gedingvoerende partijen kunnen voor het twistgeding binnen liet Rijk woonplaats kiezen.

Voor buiten het Rijk wonenden, die beroep instellen, is de vermelding van eene gekozen woonplaats hier te lande in het klaagschrift verplichtend.

Art. 84. De voorzitter van den raad van beroep wijst den inzender van een klaagschrift, die de voorschriften van de artikelen 80, eerste en tweede lid, 81, 82 of 83, tweede lid, niet in acht genomen heeft, op het gepleegde verzuim en noodigt hem uit, dit binnen een bepaalden termijn te herstellen.

Op gelijke wijze handelt de voorzitter ten aanzien van dengene, die het klaagschrift heeft ingezonden bij een onbevoegden raad van beroep. In dit geval geeft hij van den voor herstel van de gepleegde fout door hem bepaalden termijn kennis aan den voorzitter van den bevoegden raad van beroep.

Art. 85. Degene, die niet, binnen den door den voorzitter ingevolge het voorgaande artikel bepaalden termijn, het door hem gepleegde verzuim of de door hem begane fout heeft hersteld, kan in zijn beroep niet ontvankelijk verklaard worden.

Art. 86. Is het beroep niet ontvankelijk op grond van artikel 85, wegens te late instelling, of ingevolge artikel 78 der Ongevallenwet 1901, of is het beroep

4*

Sluiten