is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 8sten December 1902, S. 208, zooals die wet gewijzigd is bij de wetten van 5 Juni 1905, S. 161, 1 Juli 1909, S. 250, 28 December 1911, S. 374, 1 Mei 1917, S. 358 en 26 Juli 1918, S. 494 tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901 (Beroepswet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 87

kennelijk ongegrond, dan kan, zonder nader onderzoek, de raad van beroep, bij met redenen omkleede beschikking, ter openbare terechtzitting het beroep niet ontvankelijk of ongegrond verklaren.

De voorzitter doet afschrift van deze beschikking aan den inzender van het klaagschrift toekomen en wijst hem op het rechtsmiddel, dat tegen die beschikking kan worden aangewend.

Art. 87. Tegen de beschikking, in het vorige artikel vermeld, kan de inzender van het klaagschrift binnen veertien dagen na de dagteekening van het bewijs van verzending van het afschrift, verzet doen bij den raad van beroep.

Tengevolge van dat verzet vervalt de beschikking, tenzij het verzet nietig wordt verklaard.

Het verzet wordt schriftelijk gedaan.

Het voorschrift van artikel 81 omtrent de onderteekening van het klaagschrift wordt daarbij in acht genomen. Niet nakoming daarvan maakt het verzet nietig.

Alvorens een verzet nietig te verklaren, stelt de raad van beroep dengene, die verzet heeft gedaan, in de gelegenheid, binnen een bepaalden termijn, het begane verzuim te herstellen.

Tegen nietigverklaring van het verzet staat geene hoogere voorziening open.

Wordt verzet gedaan door middel van een aangeteekenden brief, dan wordt door den griffier aan den inzender kennis gegeven van de ontvangst.

De griffier teekent onverwijld den dag van ontvangst aan op het geschrift, waarbij verzet wordt gedaan.

Art. 88. Wordt een ingesteld beroep niet bij beschikking afgedaan, of is eene