Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 102

b. gedurende ten minste zes dagen ter griffie, of indien de terechtzitting buiten de standplaats wordt gehouden, in het gerechtsgebouw op de zittingplaats, nedergelegd ter kostelooze inzage van belanghebbenden.

De termijn van twee dagen, onder a gesteld, kan, desnoodig, door den voorzitter worden ingekort, wanneer deze, ingevolge de bepaling van artikel 23, bij afwezigheid of tijdelijke ontstentenis van leden, plaatsvervangers aanwijst om de taak dier leden waar te nemen.

De nederlegging wordt door den griffier tijdig ter kennis gebracht van de partijen.

Dit artikel is — sub b — aldus gewijzigd bij de wet van 1 Mei 1917, S. 358.

Art. 102. Partijen kunnen getuigen en deskundigen medebrengen ter terechtzitting of bij deurwaarders-exploit oproepen om aldaar te verschijnen.

De namen der getuigen en deskundigen, die gedagvaard zijn of ter terechtzitting zullen worden medegebracht, worden door partijen ten minste drie dagen vóór de terechtzitting aan den voorzitter medegedeeld.

Deurwaarders hebben voor de werkzaamheden, ingevolge de bepaling van het eerste lid door hen verricht, aanspraak op belooning ten laste van de partij welke hen in het werk heeft gesteld, overeenkomstig de bepalingen van het tarief van gerechtskosten in strafzaken.

De voorzitter is bévoegd ambtshalve getuigen en deskundigen door den griffier te doen oproepen, om ter terechtzitting te verschijnen.

Sluiten