is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 8sten December 1902, S. 208, zooals die wet gewijzigd is bij de wetten van 5 Juni 1905, S. 161, 1 Juli 1909, S. 250, 28 December 1911, S. 374, 1 Mei 1917, S. 358 en 26 Juli 1918, S. 494 tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901 (Beroepswet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 117

zekeringsbank en geeft hij de bescheiden van het geding, die zich onder zijne berusting bevinden, terug aan de rechthebbenden.

Art. 117. De voorzitter wordt in al zijne ambtsverrichtingen bijgestaan door den griffier, die hem vergezelt bij het nemen van inzage van boeken en bescheiden.

Yan het verhandelde ter terechtzitting en van de uitkomsten van eene door den voorzitter genomen inzage van boeken en bescheiden wordt door den griffier procesverbaal opgemaakt, dat door hem met den voorzitter wordt onderteekend.

Verklaringen en vorderingen van eene partij worden op haar verzoek in het proces-verbaal vermeld.

Art. 118. De voorzitter en de griffier, •die voor het vervullen van hunne werkzaamheden zich naar eene andere plaats begeven, dan waar de raad van beroep is gevestigd, hebben aanspraak op vergoeding, overeenkomstig bij algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen bepalingen.

Dit artikel is aldus gewijzigd bij de wet van 1 Mei 1917, S. 358.

Zie het sedert gewijzigde besluit van 26 Februari 1903, S. 80, onder de bijlagen opgenomen.

HOOFDSTUK III.

Van de wijze van behandeling voor den centralen raad van beroep.

Art. 119. Binnen dertig dagen, nadat door den griffier van den raad van beroep een zakelijk uittreksel van de uitspraak aan partijen is verzonden, zijn deze bevoegd, door het inzenden van een beroep-