Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 127

beroep heeft uitgesproken wegens eene der redenen vermeld in de artikelen 85 en 86, en de centrale raad van besoep deze uitspraak vernietigt met ontvankelijkverklaring van het beroep, wordt de zaak naar den raad van beroep teruggewezen om te worden hervat in den stand, waarin zij zich bij den aanvang van de behandeling ter terechtzitting bevond.

De griffier van den centralen raad van beroep zendt de processtukken, onder medezending van een afschrift der beslissing, zoo spoedig mogelijk in ter griffie van den raad van beroep.

De voorzitter van den raad van beroep bepaalt den dag voor de behandeling.

De griffier geeft van die dagbepaling kennis aan de partijen.

HOOFDSTUK IV.

Van nietigverklaring van uitspraken in kracht van gewijsde gegaan.

Art. 127. Nietigverklaring van uitspraken van een raad van beroep, welke niet meer vatbaar zijn voor beroep, of van den centralen raad van beroep kan door de partij, die daarbij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, gevraagd worden op grond dat de uitspraak berust op valsche of op vervalschte stukken of op valsche verklaringen van getuigen of deskundigen.

Het artikel en de volgende in dit hoofdstuk voorkomende artikelen zijn door de commissie van voorbereiding 2e Kamer, bij amendement voorgesteld en behoudens eenige wijzigingen door de Regeering overgenomen.

Op de daartoe door de Regeering gedane vraag wat de commissie verstaat onder valsche verklaringen van deskundigen bedoeld in het

Sluiten