is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 8sten December 1902, S. 208, zooals die wet gewijzigd is bij de wetten van 5 Juni 1905, S. 161, 1 Juli 1909, S. 250, 28 December 1911, S. 374, 1 Mei 1917, S. 358 en 26 Juli 1918, S. 494 tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901 (Beroepswet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De toelage wordt geacht tot de wedde te behooren.

Art. 27. De voorzitters en griffiers van de ontbonden raden van beroep, die tot voorzitter of griffier van een nieuwen raad van beroep worden benoemd, kunnen de door hen op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet bekleede openbare ambten, waaraan eene vaste wedde verbonden is, blijven bekleeden, voor zoover door Ons niet anders wordt bepaald. Het bedrag dier wedde wordt in mindering gebracht op de toelage, bedoeld bij artikel 26.

Art. 28. De volgende betrekkingen kunnen aan de schrijvers bij de ontbonden raden van beroep ook buiten hun verzoek worden opgedragen :

die van schrijver bij den centralen raad van beroep of bij eenen raad van beroep of die van schrijver ter griffie of ten parkette van den Hoogen Raad, een gerechtshof, eene arrondissements-rechtbank of een kantongerecht, of van het Hoog Militair Gerechtshof, de krijgsraden bij de landmacht en den zeekrijgsraad binnen het Rijk in Europa,

mits de maximum-wedde, aan de nieuwe betrekking verbonden, gelijk is aan of meer bedraagt dan de maximumwedde, aan de oude betrekking verbonden.

Art. 29. De volgende betrekkingen kunnen aan de bedienden bij de ontbonden raden van beroep ook buiten hun verzoek worden opgedragen :

1°. aan de boden, die van bode : 2°. aan de knechts, die van bode of van knecht;

3°. aan de concierges, die van bode of van concierge :