is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 8sten December 1902, S. 208, zooals die wet gewijzigd is bij de wetten van 5 Juni 1905, S. 161, 1 Juli 1909, S. 250, 28 December 1911, S. 374, 1 Mei 1917, S. 358 en 26 Juli 1918, S. 494 tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901 (Beroepswet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 31. Indien aan de oude of de nieuwe betrekking of aan beide het genot van vrije woning, al of niet met vrij gebruik van vuur en licht, verbonden was of (en) is, wordt voor de toepassing van de artikelen 29 en 30 de aan de oude of de aan de nieuwe betrekking verbonden wedde of worden deze beide geacht zooveel meer te bedragen als de som beloopt, op welke dit genot voor de regeling van den pensioensgrondslag was of (en) is begroot.

Art. 32. Indien een ambtenaar krachtens de artikelen 28 of 29 benoemd wordt tot eene nieuwe betrekking, die moet worden vervuld in eene andere gemeente dan waarin hij tot dusverre werkzaam was, ontvangt hij na de aanvaarding van de nieuwe betrekking eene door Onzen Minister van Justitie te bepalen vergoeding voor verhuiskosten :

a. voor zoover de schrijvers bij de ontbonden raden van beroep betreft, van ten hoogste f 150 ;

b. voor zoover de bedienden bij de ontbonden raden van beroep betreft, van ten hoogste f 100.

Art. 33. Indien een ambtenaar weigert eene hem krachtens de artikelen 25, 28 of 29 opgedragen betrekking te aanvaarden, vervalt het in artikel 23 bedoelde wachtgeld geheel, indien de zetel van de betrekking welke wordt opgedragen, gevestigd is in dezelfde gemeente, waar de ontbonden raad van beroep zijn zetel had, en wordt het met de helft verminderd, indien de eerstbedoelde zetel gevestigd is in een andere gemeente.

Art. 34. Twistgedingen,, ten tijde van de invoering van deze wet bij de ontbon-