Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Zijn meerderen tot gelijke waardigheid benoemd bij één besluit, dan wordt de eerst in het besluit genoemde als ouder benoemd beschouwd, dan de volgende.

15. Bij benoeming van meerderen tot gelijke waardigheid bij verschillende besluiten dezelfde dagteekening dragende, wordt de rang van ouderdom van benoeming bepaald door de nummers dier besluiten met dien verstande, dat de benoemde bij een besluit met lager nummer, als ouder benoemd wordt beschouwd, dan de benoemde bij een besluit met hooger nummer.

16. De griffier van elk college houdt eene lijst waarop worden vermeld : bij den centralen raad van beroep, de ^voorzitter, de ondervoorzitters, de leden, de griffier en de substituut-griffiers, bij de raden van beroep : de voorzitter, de griffier en hunne plaatsvervangers, met opgave van dagteekening en nummer van het besluit, waarbij ieder tot de door hem vervulde betrekking is benoemd.

17. De centrale raad en de raden van beroep houden zooveel terechtzittingen als voor de behandeling der zaken vereischt wordt.

18. Behoudens de gevallen waarin zulks bij de wet aan het college is opgedragen, bepaalt de voorzitter dag en uur waarop het college ter terechtzitting of in raadkamer zal bijeenkomen.

Dag en uur waarop terechtzitting zal worden gehouden, worden, ten minste eene week te voren, door aanplakking aan het gebouw waarin de terechtzitting wordt gehouden bekend gemaakt. 1

19. Op Zondagen en erkende Christelijke feestdagen worden geene terechtzittingen of bijeenkomsten in raadkamer gehouden.

20. De duur der terechtzittingen wordt aan de colleges overgelaten.

Ingeval de behandeling der zaken dit vereischt duurt elke terechtzitting ten minste drie uren.

De voorzitter draagt zorg, dat de terechtzittingen op het bepaalde uur worden geopend. De leden en de griffier zijn verplicht tijdig aanwezig te zijn.

1 Dit artikel is aldus gewijzigd bij besluit van 11 Juni 1917, S. 461.

Sluiten