Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan een der in artikel 65 genoemde betrekkingen bekleeden.

Het uitoefenen van een beroep zonder ver-# lof van den voorzitter van het college is den bedienden verboden.

Onze Minister van Justitie ontvangt terstond bericht van het verleend verlof ; hij is bevoegd het te allen tijde in te trekken.

67. De jaarwedden van de bedienden bedragen :

a. voor hen, die werkzaam zijn bij den Centralen Raad van Beroep en de raden van beroep te Amsterdam en te Rotterdam :

voor de concierges ten minste f 800 en ten hoogste f 950 ;

voor de boden ten minste f 800 en ten hoogste f 1000;

voor de knechts (portiers daaronder begrepen) ten minste f 600 en ten hoogste f 800 ;

voor hen, die meer dan eene dezer betrekkingen bekleeden, ten minste f 1000 en ten hoogste f 1200;

b. voor hen, die werkzaam zijn bij de overige raden van beroep :

voor de concierges en de boden ten minste f 700 en ten hoogste f 900 ;

voor de knechts (portiers daaronder begrepen) ten minste f 600 en ten hoogste f 700 ;

en voor hen, die meer dan eene dezer betrekkingen bekleeden, ten minste f 900 en ten hoogste f 1100.

Aan de concierges kan, boven hunne wedde, het genot van vrije woning en vrij gebruik van vuur en licht worden toegekend. 1

68. De aanvangsjaarwedden van de bedienden, bedoeld in het voorgaande artikel, worden voor iedere 2 jaren, die zij in dienst zijn of geweest zijn, verhoogd met f 50, totdat de voor de betrekking, of tegelijkertijd bekleede betrekkingen, vastgestelde hoogste wedde bereikt zal zijn.

1 De bepalingen van dit en de volgende artikelen voorzoover zij op de bezoldiging der bedienden betrekking hebben, zijn afgeschaft bij artikel 44 van het sedert gewijzigde besluit van 3 Spptember 1918, S. 541 (Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren). Zie de schalen 7, 14 en '20 van de bij dat besluit behoorende bijlage A.

Sluiten