Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raad van de landmacht, den zeekrijgsraad binnen het Rijk in Europa of het Hoog Militair Gerechtshof of een parket van een dezer gerechten, kan bij de aanstelling het aantal dienstjaren bepaald worden, dat hij ter berekening van zijne wedde geacht zal worden in zijne nieuwe betrekking te hebben.

Art. XIX. Bij de eerste benoeming van schrijvers en bedienden vereischt in verband met de invoering der wet van 1 Mei 1917 (Staatsblad n°. 358), blijven de artikelen 65, 2de lid, en 72a, 2de lid, van Ons gewijzigd besluit van den 26sten Januari 1903 (Staatsblad n°. 38) buiten toepassing.

Art. XX. Bij de inwerkingtreding van dit besluit worden de tweede klerken en de eerste klerk bij den Centralen Raad van Beroep onderscheidenlijk beschouwd als te zijn aangesteld als rijksklerk van de tweede klasse en als rijksklerk van de eerste klasse.

Art. XXI. Op hen, die voor de inwerkingtreding van dit besluit hetzij als schrijver, hetzij als bediende werkzaam zijn geweest bij den Centralen Raad van Beroep of eenen raad van beroep en tot op den dag dier inwerkingtreding een beroep uitoefenden, blijven, zoolang zij na die inwerkingtreding in dezelfde of eene overeenkomstige betrekking werkzaam zijn, de bepalingen van artikel 66, 2de en 3de lid, en van artikel 72/, 3de en 4de lid, van Ons gewijzigd besluit van dén 26sten Januari 1903 (Staatsblad n°. 38) buiten toepassing.

Art. XXII. Met afwijking van den regel, gesteld onder b van artikel 72r van Ons gewijzigd besluit van den 26sten Januari 1903 (Staatsblad n°. 38), kunnen zij, die op den dag der inwerkingtreding van dit besluit den leeftijd van ten minste 63 jaar bereikt hebben, al of niet na herplaatsing overeenkomstig de artikelen 28 en 29 der wet van 1 Mei 1917 (Staatsblad n°. 358) tot wijziging van (Ie Beroepswet, in dienst worden gehouden tot 1 Januari 1920.

Slotbepaling.

Art. XXIII. Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 Juli 1917.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden ge-

Sluiten