is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 8sten December 1902, S. 208, zooals die wet gewijzigd is bij de wetten van 5 Juni 1905, S. 161, 1 Juli 1909, S. 250, 28 December 1911, S. 374, 1 Mei 1917, S. 358 en 26 Juli 1918, S. 494 tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901 (Beroepswet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in eene andere gemeente (standplaats of zittingplaats) ter terechtzittihg zal worden behandeld, dan daarvoor krachtens het vorige lid zou zijn aangewezen.

De terechtzittingen ter zittingplaats worden gehouden in het door Onzen Minister van Justitie aangewezen gerechtsgebouw.

De voorzitter doet in de kennisgeving van den dag der behanieling van de zaak, die de griffier aan de partij ten toezendt, de plaats van de behandeling vermelden.

5. De zaken, ter zittingplaats op de terechtzitting behandeld, worden ook daar in raadkamer afgedaan.

De uitspraak in deze zaken kan elders plaats vinden, mits de voorzitter ter terechtzitting, bij de mededeeling van den dag, tevens de plaats van de uitspraak vermeldt.

6. De stukken betreffende zaken, welke op eene zittingplaats ter terechtzitting moeten worden behandeld, worden aldaar in het door Onzen Minister van Justitie aangewezen gerechtsgebouw gedurende den door de wet bepaalden tijd ter kostelooze inzage van de belanghebbenden in afschrift nedergelegd.

De tevens door Onzen Minister van Justitie aangewezen griffier van een gewoon gerecht ter zittingplaats zorgt voor de nederlegging te zijner griffie in het aangewezen gerechtsgebouw.

De griffier van den raad van beroep zendt de stukken tijdig aan den aangewezen griffier. Deze zorgt voor de terugzending.

Om gewichtige redenen kan de voorzitter van den raad van beroep bepalen, dat alle of enkele oorspronkelijke stukken ter zittingplaats zullen worden nedergelegd.

7. De voorzitter van een raad van beroep, die ook buiten de standplaats zitting houdt, bepaalt, onder goedkeuring van Onzen Minister van Justitie, op welke dagen en uren de griffier van den raad zich op de zittingplaats of de zittingplaatsen in het door dezen Minister aangewezen gerechtsgebouw zal bevinden ter verschaffing van inlichtingen.

8. Indien geen andere raad van beroep bevoegd is, behooren de in de Ongevallenwet 1901 en in de Invaliditeitswet bedoelde zaken ter kennisneming van den raad van beroep te 's-Gravenhage.