is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 8sten December 1902, S. 208, zooals die wet gewijzigd is bij de wetten van 5 Juni 1905, S. 161, 1 Juli 1909, S. 250, 28 December 1911, S. 374, 1 Mei 1917, S. 358 en 26 Juli 1918, S. 494 tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901 (Beroepswet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. & J. Nn. 65. 4e druk.

VIERDE AANVULLING

der

BEEOEPSWET.

Besluit van den 30sten Maart 1921, S. 642, houdende wijziging van den algemeenen maatregel van bestuur, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 26 Februari 1903 {Staatsblad n°. 80), tarief in Beroepszaken Ongevallenwet, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 22 November 1920 (Staatsblad n°. 825).

Wij W1LHELMINA, enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Justitie en van Arbeid, van 22 Februari 1921, 4de Afdeeling, n°. 814;

Den Raad van State gehoord (advies van 15 Maart 1921, n°. 24);

Gelet op het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 26 Maart 1921, 4de Afdeeling, n°. 871 ;

Hebben goedgevonden :

te bepalen :

1°. de bij Koninklijk besluit van 22 November 1920 (Staatsblad n°. 825) toegevoegde vierde alinea aan artikel 2 van het tarief, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 26 Februari 1903 (Staatsblad n°. 80), zooals dit het laatst is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 10 Januari 1919 (Staatsblad n°. 8), wordt gewijzigd in dien zin, dat in plaats van de woorden : „controleerend geneeskundigen van", zullen gelezen worden de woorden : „ambtenaren bij".

2°. de in voornoemd Koninklijk besluit van 22 November 1920 (Staatsblad n° 825) daarna voorkomende bepaling vormt de vijfde (laatste) zinsnede van artikel 2 van het tarief.

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, aan den Minister van Financiën en aan de Algemeene Rekenkamer.

's-Gravenhage, den 30sten Maart 1921.

WILHELMINA. De Minister van Justitie, Heemskerk. De Minister van Arbeid, Aalberse.

(Uitgeg. 12 April 1921.)