Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. & J. N°. 65. druk.

ZEVENDE AANVULLING

der

BEROEPS WET.

Besluit van den \lden Januari 1923, S. 19, houdende wijziging van het Koninklijk besluit van 6 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 687), tot vaststelling van bepalingen omtrent de jaarwedden van de leden en den griffier van en de substituut-griffiers bij den Centralen Raad van Beroep en van de voorzitters en griffiers van de Raden van Beroep.

Wij WILHELMINA, enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Jusntie van den 7den December 1922, Algemeen Secretariaat, n°. 860 ;

Den Raad van State gehoord (advies van 2 Januari 1923, n°. 38) ;

Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van den 13den Januari 1923, Afd. A. S., n°. 774 ;

Hebben goedgevonden en verstaan : te rekenen van 1 Januari 1923 te bepalen als volgt :

Eenig artikel.

Artikel 7 van Ons besluit van 6 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 687), zooals dat artikel luidt ingevolge Ons besluit van 20 Juli 1921 (Staatsblad n°. 1002), wordt ingetrokken.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 's-Gravenhaee, den 17den Januari 1923.

WILHELMINA. De Minister van Justitie, Heemskerk.

{Uitgeg. 25 Jan. 1923.)

Besluit van den 19den Februari 1923, S. 44, houdende wijziging van het Koninklijk besluit van 11 Juni 1917 (Staatsblad n°. 460), tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 2, 12 en 78 van de Beroepswet en in artikel 349 van de Invaliditeitswet.

Wij WILHELMINA, enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 11 Januari 1923, Af deeling A. S., n°. 819 ;

Den Raad van State gehoord (advies van 30 Januari 1923, n°. 26) ;

Gezien het nader rapport van Onzen voor-

Sluiten