is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 8sten December 1902, S. 208, zooals die wet gewijzigd is bij de wetten van 5 Juni 1905, S. 161, 1 Juli 1909, S. 250, 28 December 1911, S. 374, 1 Mei 1917, S. 358 en 26 Juli 1918, S. 494 tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901 (Beroepswet)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55 Wet Vermogensbel. en Verd. Bel. . 0.50

54 Wet.lnkomstenbel. 1914en ^eid.Bel.II,6edr. 0.80

55 Faillissementswet, 8e druk 0.70

56 Waardewet en wet Statistiokrecht, 6® dt. 0.40

57 Veiligheidswet, 10" druk 0.60

58 Raden van beroep voor de Dir. Belast., 2® dr. 0.30

59 Financ. verhouding Rijk en Gemeenten»6edr. 0.30

60 Leerplichtwet 0.60

61 Ongevallenwet, 9e druk 1.30

62 Paardenwet 1918, e dr 0.40

63 Gezondheidswet 0.40

64 Woningwet, 9° druk 0.70

65 Beroepswet, 4e druk 0.50

66 Wet oi het Levensverzekeringberirjjf 1S?2 0.50

67 Telegraaf en Telefoonwet, 5e aruk . . . 0.60

68 Motor- en Rijwielwet, 6e druk 0.60

69 Loterijwet, 4e druk 0.30

70 Arbeidscontract, 7" druk 0.60

71 Werkloosheidsbesluit 1917, 2e dr. . . 0.30

72 Pandhuiswet, 2° druk 0.30

73 Octrooiwet, 4e druk 0.80

74 Trekhondenwet, 3e druk 0.30

75 Auteurswet, Wet Berner Conventie, 3e druk 0.70

76 Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 . 0.60

77 Invaliditeitswet. 2e druk 1-50

78 Aibeidtgeeobillenwet 1923 0.30

79 Vervallen

80, Vogelwet, 3" druk 0.40

81 Tabakswet 0.60

82 Huurcommiseiewet en -opzeggingswet, 5e di 0.70

83 Registratiewet 1917 4e druk ... . . 0.40

84 Speelkaartenwet 0.30

85 Boschwet 1922 0.30

86 Dividend- en tantième-belasting, 3e dr. . 0.40

87 Wet Rijksverzekeringsbank , . .... 0.30

88 Landarbeiderswet, 2e druk 0.50

89 Electriciteitswet 0.30

90 Archiefwet 1918, 2e dr 0,40

91 Handelsreg wetten Wet Kam. v.Kooph.2® dr. 0.80

92 Woningnoodwet 2e dr 0 30

93 Bezoldigingsbesl. Burgl. Rijksambt. 3e dr O 90

94 Wet Woonwagens en Woonschepen ... 0 40

95 Radenwet 2e druk • 0 80

96 Ouderdomswet 1919 2e druk 0.50

97 Nijverheidsonderwijswet ........ 1.10

98 Vleeschkeuringewet 2» dr 0.60

99 Warenwet 26 druk 0.40

NEDEKLANDSCHE WETBOEKÜN

♦Burgerlijk Wetboek, 12» druk 2.20

•Wetboek van Koophandel, 12e druk .... 1.— ♦Wetboek van Burgerl. Rechtsv., 6e druk . . 1.20

"Wetboek van Strafrecht, 9® druk 1.60

•Wetboek van Strafvordering 1.20

•Wet op de Reohterl. Organisatie, 4e druk . . 0.80

Alie bovenstasnde Wetten en Wetboeken n 2 etui s f 85.— „ „ , in één of twee otui's . f 57.50

., „ Wetboeken in etui 8.50

•Gebonden exemplaren Wetboeken f 0.50 hooggr.

Men kan zich op de Wetten en Wetboeken abonneeren voor condities vrage men een prospectus aan bi] den uitgever W. E. 1. TJEENK WILLINK te Zwolle.