Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluitend kunnen worden verkregen door bedelen en wellicht andere strafbare feiten ten nadeele van henzelf en het opgroeiend geslacht, dat niet in de gelegenheid wordt gesteld zich zedelijk en geestelijk te verheffen, ten nadeele ook van de rustige plattelandsbevolking, die wordt opgeschrikt door deze bewoners van verplaatsbare woningen, die zich al te gemakkelijk aan de nasporingen der gemeentepolitie weten te onttrekken.

Om al deze redenen is het noodzakelijk, dat een einde worde gemaakt aan de mogelijkheid van het bewonen van bepaalde woonwagens en woonschepen door bepaalde personen. Het zal de taak zijn eener goede armenzorg te voorzien in de behoeften dezer bevolking, die tot dusverre op ongeoorloofde wijze ziph levensmiddelen wist te verschaffen.

Hebben de ondergeteekenden reeds boven verklaard, dat zij in groote trekken zich met het door de Staatscommissie voorgestelde ontwerp van wet kunnen vereenigen, op enkele punten meenen zij een van dit ontwerp afwijkende regeling te moeten voorstellen. In het kort komt het stelsel van dit wetsontwerp op het volgende neer.

Geen woonwagen of woonschip mag bewoond worden, zonder vergunning van een Commissaris der Koningin, verleend aan een der bewoners. De vergunning wordt alléén verleend, indien de woonwagen of het woonschip ter bewoning geschikt is en de bewoners voldoende middelen van bestaan hebben.

In de vergunning worden vermeld de namen der personen, die in den woonwagen of het woonschip mogen verblijf houden. De Burgemeesters der tijdelijke verblijfplaatsen zijn bevoegd op verzoek van den houder der vergunning de namen van personen te schrappen en nieuwe namen bij te schrijven.

In de vergunning wordt tevens vermeld het geoorloofd maximum aantal bewoners en het nummer der vergunning. Dit nummer moet, ter vergemakkelijking van de opsporing door de politie, op duidelijk zichtbare wijze op den woonwagen of het woonschip worden aangebracht.

Een Algemeene Maatregel van Bestuur stelt omtrent een en ander nadere voorschriften.

Sluiten