Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeentelijke wetgever het best in staat was naar omstandigheden doeltreffende bepalingen te maken.

Buitengemeen toegeeflijk was bovendien de overgangsbepaling, die den huidigen toestand, ter verbetering waarvan de Regeering drie dozijn artikelen noodig acht, feitelijk laat voortbestaan en in lengte van jaren bestendigt. Dat een ruw ingrijpen der wet moet worden voorkomen, was wenschelijk; evenwél behoort de overgangsbepaling, die nader bij de behandeling der artikelen nog ter sprake zalkomen, niet zoo mild te zijn, dat de werking der wet er grootendeels door wordt onmogelijk gemaakt. Het voorstel der Staatscommissie gaf aan de bestaande woonwagens en woonschepen drie jaren den tijd om aan de wettelijke vereischten te voldoen. Het uitstervingsstelsel der Regeering — zelfs niet tot de houders der vergunningen beperkt — zal de geheele wet langen tijd tot eene doode letter maken en het voortbestaan wettigen van inrichtingen, welke in ellendiger toestand verkeeren dan krotten, die ingevolge de Woningwet onbewoonbaar worden verklaard."

Vele andere leden stemden met het boven verdedigde stelsel van een algeheel verbod niet in, omdat grootere vrijheidsbeperking dan noodig is, steeds moet worden vermeden ; bij scherpe contröle toch kan een vergunningsstelsel zeer wel de bevolking van woonwagens en woonschepen een plaats in de maatschappij geven, welke in overeenstemming is met eene ordelijke samenleving en met de eischen van hygiëne en opvoeding. Ook onder deze leden waren er intusschen verscheidene, die, met het stelsel van het ontwerp meegaand, de uitwerking gaarne eenigszins straffer hadden gezien, o.m. bedenking hadden tegen de voorgestelde overgangsbepaling en ook de ernstige beperking van de bevoegdheid der gemeentebesturen niet konden goedkeuren.

Verder waren er leden, die een zoo gestreng optreden van den wetgever niet geoorloofd achtten, tenzij tegelijkertijd maatregelen werden getroffen tot behartiging van de belangen der bewoners, door hen ter beschikking van de Regeering te stellen, te reclasseeren enz.

Ten slotte betwijfelden eenige leden, of het

Sluiten