is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 26sten Juli 1918, S. 492, zooals die wet is gewijzigd bij de wet van 11 Januari 1919, S. 16, houdende regeling betreffende woonwagens en woonschepen (Wet op woonwagens en woonschepen 1918, S.492)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot dusverre onvoldoende middelen van bestaan hebbend, op ongeoorloofde wijze daarin trachten te voorzien, door bedelen, stroopen, stelen, enz. Dat hun nu deze ongeoorloofde wijze, om in hun levensonderhoud te voorzien, door den Staat voortaan bemoeilijkt wordt, kan toch geen plicht voor den Staat medebrengen, om bijzondere maatregelen te hunnen behoeve te treffen.

Bij de samenstelling van dit wetsontwerp is rekening gehouden met de Woningwet en met de Armenwet.

De Woningwet biedt het middel, om in de huisvesting te voorzien, zoo noodig met een bijdrage, nu de dakloosheid een gevolg zal zijn van wettelijke maatregelen.

De Armenwet wijst den weg voor de voorziening in het noodzakelijk levensonderhoud, waar dat mocht ontbreken.

Intusschen zijn de ondergeteekenden van oordeel, dat in een enkel opzicht de Staat bij het in het leven treden van een nieuwen toestand wel eenigen bij zonderen aanvullenden steun kan verleenen. Het denkbeeld van de commissie van praeadvies van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid, dat aan de gemeente- en armbesturen in plaatsen, waar velen der vorige woonwagen- en woonschipbewoners ondersteuning behoeven, een bijzondere Rijksuitkeering kan worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten, komt aanbevelenswaard voor, althans bij wijze van overgangsmaatregel gedurende tien jaren. Aldus zal ook aan de gemeentebesturen en aan de burgerlijke armbesturen een aansporing worden gegeven, om inderdaad krachtig werkzaam te zijn tot de verheffing dezer maatschappelijke schipbreukelingen. Intusschen is in het nieuw voorgestelde artikel 36 de mogelijkheid van financieelen steun van het Rijk aan gemeenten beperkt tot steun aan die gemeenten, wier uitgaven aan armenzorg, voor zoover betreft armlastige niet-ingezetenen, door het in werking treden dezer wet bedenkelijk zouden stijgen. Voormalige woonwagenbewoners, die in de gemeente een, voor zooveel mogelijk, vast verblijf reeds hadden, zijn aangewezen op do armenzorg dezer woonplaats.

Wordt door de voorgestelde toevoeging van