Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 3

of hij volgens art. 10 der wet bevoegd is de vergunning te verleenen.

In navolging van art. D der Motor- en Rijwielwet 1905 schijnt het gewenscht, dat buitenlanders zich tot één bepaalde autoriteit zullen hebben te wenden, ter voorkoming b. v. dat een Belg zich na ontvangen weigering achtereenvolgens wendt tot de Commissarissen der Koningin in Zeeland, Noordbrabant en Limburg, in de hoop, dat één dezer hem de gewenschte vergunning nog zal verleenen.

Een tijdelijke vergunning, als bedoeld bij art. 10 der Motor- en Rijwielwet 1905, is dan echter ook hier onmisbaar.(M. v. T.)

— Tegenover de opmerking, in het Y. V. gemaakt over het, toen nog eenigszins anders geredigeerde, eerste lid, dat de vrijheid om in een provincie eene woonplaats te kiezen, doet vreezen, dat als zoodanig steeds die gemeente zal worden verkozen, welke op het gebied van armenzorg den aanvrager eener vergunning het voordeeligst is en waar de politie het der bevolking van woonwagens en woonschepen het minst lastig maakt, verklaarde de M. v. A. :

„Ten onrechte is uit het eerste lid afgeleid, dat dit artikel aan den aanvrager de vrijheid verleent in een provincie een woonplaats te kiezen. Deze vrijheid kan niet worden verleend, omdat die uit den aard der zaak reeds volledig bestaat. Een ieder is thans reeds vrij te gaan wonen in die gemeente, die naar zijn meening op het gebied van armenzorg hem het voordeeligst zal zijn.

De uitdrukking „waar hij een bepaaldè woonplaats zal hebben te kiezen" bedoelt echter bovendien geheel iets anders dan in het Voorloopig Verslag hieruit gelezen is. Deze zinsnede slaat niet op de feitelijke woonplaats, doch slechts op een administratieve mededeeling betreffende het adres, waarheen de stukken en bescheiden betreffende de aanvrage voortaan gericht zullen kunnen worden."

De mede in het V. V. gestelde vraag, of niet een termijn moet worden gesteld, binnen welken na verloop van de in het tweede lid bedoelde, aan minder bezwarende beperkingen onderworpen, tijdelijke vergunning niet eene nieuwe tijdelijke vergunning kan worden ver.

Sluiten