Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 31

baren toestand en bewoond door fatsoenlijke lieden, zal ook aan deze medeburgers gelijke vrijh id, om hun tijdelijke verblijfplaats te kiezen waar zij willen, moeten worden verleend als ieder ander Staatsburger bezit. Hierdoor zal ook een einde worden gemaakt aan het voortdurend opjagen van de bewoners der woonwagens en woonschepen uit de eene gemeente naar de andere, een opjagen dat niet bevorderlijk kan zijn om deze bewoners langzamerhand aan een meer rustig leven te gewennen.

Alleen omtrent de plaats van verblijf binnen de gemeenten, zullen de betrokken gemeenteraden des verkiezen de voorschriften mogen vaststellen.

Waar de ondergeteekenden het van gewicht achten, dat op dit punt betreffende de verhouding tusschen deze wet en de gemeentelijke bevoegdheden niet de minste twijfel kan bestaan, meenen de ondergeteekenden dit beginsel, dat de wet op de woonwagens en woonschepen deze geheele aangelegenheid tot s Rijks zaak stempelt en uitputtend regelt (behalve de uitzondering van het tweede lid van art. 30) uitdrukkelijk in de wet te moeten neerschrijven, ofschoon wellicht overbodig met het oog op de bepaling van art. 151 Gemeentewet, 142 Provinciale wet, art. 3 der wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad n°. 139)."

Blijkens het V. V. waren er verscheidene leden, die betreurden, dat aan ,de gemeenteraden slechts de enkele bevoegdheid wordt gelaten eene plaats voor woonwagens en woonschepen aan te wijzen en die voor gemeentelijke regeling meer ruimte wenschten te laten.

Gewezen werd op de wenschelijkheid, dat bij gemeentelijke verordening regelen kunnen worden bepaald betreffende den duur van het verblijf. Opeenhooping van woonwagens of \ woonschepen op een beperkt terrein kan de handhaving der openbare orde ten zeerste bemoeilijken. Voorts zou men de zekerheid wenschen te verkrijgen, dat de ingevolge het tweede lid te maken gemeentelijke voorschriften ook op particuliere terreinen betrekking kunnen hebben.

Ofschoon het beginsel van het artikel handhavende, bleek de Regeering bij M. v. A. toch

Sluiten