Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Ten bewijze van plaats gevonden schouw doet degene, die haar verricht, den woonwagen of het woonschip, indien die nog niet gekenmerkt is, kenmerken met den naam der gemeente, waar de aanvraag is ingediend, en daaronder met het registernummer der aanvraag. Letters en cijfers van het kenmerk worden duidelijk aan de achterzijde in het lichaam van den woonwagen of het woonschip ingesneden of aangebracht. Van het kenmerken van den woonwagen of het woonschip wordt in het proces-verbaal der schouw melding gemaakt.

Zoolang de toestemming van den eigenaar of rechthebbende tot het kenmerken van den woonwagen of het woonschip niet is verkregen of de kosten daarvan, behoudens het geval van kenlijk onvermogen, niet zijn betaald, wordt de verdere behandeling van de aanvraag aangehouden.

10. Nadat de burgemeester der gemeente, waar de aanvraag is ingediend, het onderzoek, bedoeld in artikel 6, heeft beëindigd, zendt hij de aanvraag met alle stukken, tot de zaak betrekkelijk, met zijn advies aan Onzen Commissaris in de provincie, tot wien de aanvraag is gericht.

Onze Commissaris doet het noodige aanvullende onderzoek instellen. Artikel 6, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

11. Indien de aanvrager overlijdt, voordat de beslissing op de aanvraag onherroepelijk is geworden, wordt de aanvraag gehouden voor vervallen.

Indien echter de echtgenoot van den aanvrager zich bevindt onder de personen, in de vergunning te vermelden, en binnen twee weken na het overlijden van den aanvrager haar wensch daartoe schriftelijk te kennen geeft aan deD burgemeester der gemeente, waar de aanvraag is ingediend, wordt zij als de aanvrager aangemerkt. Indien de echtgenoot van den aanvrager zich niet bevindt onder de personen, in de vergunning te vermelden, is de voorgaande zin van overeenkomstige toepassing ten aanzien van den oudsten meerderjarigen bloedverwant in de rechte lijn van den aanvrager, die zich onder die personen bevindt.

De burgemeester brengt dezen overgang ter

Sluiten