Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op verzoek van den aanvrager kan worden bepaald, dat de beslissing gedurende een bepaalden, voor verlenging vatbaren termijn zal worden aangehouden, indien hij zich schriftelijk bereid verklaart tot nakoming van de hem daarbij gestelde voorwaarden. De voorwaarden mogen de godsdienstige of staatkundige vrijheid niet beperken. In verband met de uitvoering van dit lid kan, naar regelen, door Onzen Minister van Justitie te stellen, subsidie of vergoeding van kosten worden verleend.

15. Indien de aangevraagde vergunning wordt geweigerd, wordt een afschrift van het daartoe strekkend besluit zoo spoedig mogelijk vanwege den burgemeester der betrokken gemeente aan de gekozen woonplaats uitgereikt.

Indien het besluit strekt tot het verleenen van de vergunning, wordt zoo spoedig mogelijk op gelijke wijze uitgereikt de schriftelijke vergunning, ingericht volgens een door Onzen Minister van Justitie vastgesteld model. ( )

16. Indien de aanvrager hier te lande geen woonplaats heeft, richt hij zijn aanvraag in tweevoud tot Onzen Commissaris in de provincie Utrecht, onder mededeeling van de gemeente, waar de schouw van den woonwagen of het woonschip zal kunnen geschieden.

Tenzij reeds aanstonds blijkt, dat de aangevraagde vergunning moet worden geweigerd, zendt Onze genoemde Commissaris één exemplaar van de aanvraag, door hem of van zijnentwege voor „gezien" geteekend, aan den aanvrager terug, onder aanwijzing van een gemeente, waar de schouw van den woonwagen of het woonschip zal kunnen geschieden, en het andere exemplaar aan den burgemeester

dier gemeente.

Die burgemeester neemt reeds aanstonds maatregelen om zich de in artikel 5, eerste lid, bedoelde bescheiden te verschaffen.

Artikel 6, eerste en tweede lid, is van toepassing.

Indien de aanvrager zich bij den burgemeester der in het tweede lid bedoelde gemeente, of een door dezen aangewezen ambte-

i Zie het hierachter opgenomen model D.

Sluiten