Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wenscht de aanvrager nog opmorkingen te maken in ver- .

vand met deze aanvraag ? ,

(9)

Aldus ingevuld te (10), den (11)

(12)

(13)

(1) Registrenummer der aanvraag.

(2) Doorhalen, wat niet verlangd wordt.

(3) Naam, voornamen, beroep en woon- of verblijfplaats.

(4) Als b.v. tot middel van vervoer van personen of goederen, als bergplaats voor goederen, waarin "handel wordt gedreven, als werkplaats.

(5) c. q. Alleen den laatstelijk bewoonden woonwagen of het laatstelijk bewoonde woonschip te vermelden, zoo mogelijk door opgave van het kenmerk en van letter en nummer der vergunning.

(6) c. q. Alleen de laatste aanvraag vermelden.

(7) Deze vraag behoeft alleen te worden beantwoord, indien de bedoelde ouder, voogd of curator niet behoort tot de personen, wier namen de aanvrager verzocht te vermelden in de te verleenen vergunning.

(8) Zoo ja, dan tevens te vermelden het resultaat van de vergelijking.

(9) Open ruimte voor vragen, welke dcngene, wien de aanvrage is overhandigd, wenscht te stellen.

(10) Gemeente van invulling.

(11) Datum van invulling.

(12? Handteekening van dengene, wien de aanvraag is overhandigd.

(13) Handteekening van den aanvrager (kan deze niet teekenen, dan de oorzaak van het beletsel vermelden). »

Model D.

vergunning. ]je (1) verloent bij deze vergunning tot het gebruiken als woning van (2), gekenmerkt (3), aan

(4)-

Het maximumaantal personen, dat in (2) mag wonen of nachtverblijf

hebben, is (5).

Sluiten