Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53 Wet Vermogensbel. en Verd. Bel. I . . . 0.50

54 Wet Inkomsten bel. X 914 en V erd.Bel. II, 5edr. 0.80

55 Faillissementswet, 8e druk 0.70

56 Waardewet en wet Statistieki echt, 6e dr. 0.40

57 Veiligheidswet, 10® druk 0.60

58 Raden van beroep voor de Dir. Belast., 2® dr. 0.30

59 Financ. verhouding Rijk en Gemeenten,6e dr. 0.30

60 Leerplichtwet 0.60

61 Ongevallenwet, 9® druk 1.30

62 Paardenwet 1918 0.30

63 Gezondheidswet 0.40

64 'Woningwet, 9® druk 0.70

65 Beroepswet, 4e druk 0.50

66 vervallen

67 Telegraaf en Telefoonwet, 5e druk .... 0.60

68 Motor- en Rij wiel wet, 6® druk 0 60

69 Loterijwet, 4e druk 0.30

70 Arbeidscontract, 7e druk 0.60

71 Werkloosheidsbesluit 1917 2'' dr. - . . . . 0.30

72 Pandhuiswet, 2e druk 0.30

73 Octrooiwet, 4e druk 0.80

74 Trekhonden wet, 3e druk v . . . 0.30

75 Auteurswet. Wet Bernei Conventie, 3° druk 0.70

76 vervaHen

77 InvalflLiteitswet 1,50

78 Vervallen

79 Vervallen

80 Vogelwet, 3® druk 0.40

81 Tabakswet 0.60

82 HuurcommissiewTet en -opzeegingswet, 5e dr.' 0.70

83 Registratiewet 1917 (tekstuitgaaf), 3® druk. 0.40

84 Speelkaartenwet 0.30

85 Boschwet 1922 0.30

86 Dividend- en tantième-belasting, 2e dr. 0.40

87 Wet Rijksverzekeringsbank 0.30

88 Landarbeiderswet, 2® druk 0.50

89 Flectriciteitswet 0.30

90 Archiefwet 1918 0.30

91 Handelsreg wet 1918 en Wet Kam v.Kooph. 0.70

92 Woningnoodwet 2® dr 0.30

93 Bezoldigingsbesl Burgl. Rijksambt. 2e dr 0.70

94 Wet Woonwagens en Woonschepen .... 0.40

95 Radenwet 0.70

96 Ouderdomswet 1919 0.40

97 Nijverheidsonderwijswet 1.10

98 Vleeschkeui'irigswet 0.30

99 Warenwet 2e druk 0.40

NEDERLANDSCHE WETBOEKEN

* Burgerlijk Wetboek, 12 druk 2 20

♦Wetboek van Koophandel. 11® druk .... 1.—

•Wetboek van iftrgerl. Rechtsv., 6e druk . . 1.20

♦Wetboek van Strafrecht, 8e druk ' 1.30

♦Wetboek van Straivordering 1.20

♦Wet op de RechterL Organisatie, 4® druk . 0.80

Alle bovenstaande Wetten en Wetboeken in 2 etui's 1 62.50 „ „ ' „ in één oi twee etui's t 55.—

„ „ Wetboeken in etui . . f 8.50

*Qebonden exemplaren Wetboeken / 0.50 hooger.

Men kan zich op de Wetten en Wetboeken abonneeren voor condities vrage men een prospectus aan bij den uitgever W. E. J. TJEENK WILLINK te Zwolle.

Sluiten