Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van W. E. J. TJEENK WILLINK te Zwolle

PERIOD. VERZAMELING VAN ADMINISTRA TIEVE EN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN. Met REGISTER volgens KAARTSYSTEEM,

Per jaar {17.50

Opgenomen worden belangrijke beslissingen, genomen door de Regeering en de Besturen van Provinciën en Gemeenten ; uitspraken van Rechterlijke Colleges, voor zoover ze niet betreffen het eigenlijke privaatrecht en strafreoht; beslissingen van de Raden van Beroep in zake Belastingen en Ongevallenwet enz. Door het kaartregif ter kan men in een oogopslag zien, wat op eenig gebied beslist is.

GEMEENTEBELANGEN. Tijdschrift voor Gemeentebesturen en Gemeenteraadsleden. Redactie : P. Bakker Schut, C.D.Donatii, G. Ooster-

BAAN,Mr.Dr.A.L.ScHOLTENS,lI.W. J.A.Schook

enMr. Dr. J. H. van Zanten. Prijs p. lialfj. f 3.f>0 NEDERLANDSCHE JURISPRUDENTIE. Met REGISTER volgens KAARTSYSTEEM. Per jaar f 36.—

r\ ;« VM-vaVPrvrm n.llrt Vw»lan tr-

rijke beslissingen gewezen door den H. R., de Hoven, Rechtbanken en Kantongerechten. Op de kaarten van het Register is in het kort vermeld, wat ten aanzien van een wetsartikel is beslist en waar de uitspraak in het boek te vinden is. Door dit Kaartsysteem kan men in een oogenblik zien, welke jurisprudentie over een zaak bestaat.

LUTTENBERG'S CHRONOLOGISCHE VERZAMELING der Wetten, Besluiten en Arresten betrekkelijk het Openbaar Bestuur in de Nederlanden, sedert 1813. ± f 9 — per jaargang.

Behalve de wetten, tractaten en algemeene maatregelen van inwendig bestuur geeft dit tijdschrift de ministerieele aansenrijvingen tot verklaring van Wetten en besluiten dienende, de Kon. besluiten, houdende vernietiging van beslissingen door provinciale en plaatselijke besturen genomen en tal van rechterlijke gewijsden, de verklaring van wetten en besluiten rakende.

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (kwarto-uitg.) Per jaar f 1—

Geeft in handig boekformaat al wat in het Staats, blad wordt afgekondigd en is daardoor voor ietier, die van de Nederlandsche Wetgeving op de hoogte wil zijn, van groot belang.

Mrs. v. NIEROP & BAAK'S NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN. Prijs der even jaren _j_ f 50.—, der oneven jaren ± f 1®-—

Opgenomen worden de Naamlooze Vennootschappen, die bun hoofdzetel in Nederland hebben, met aangifte van bijzonderheden van oprichting, werkkring, inrichting, bestuur, balans, winst- en verlies-rekening en dividend. \ oor bankiers en effectenmakelaars is dit werk onmisbaar.

Prospectussen en proefafleverlngen zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar bij den uitgever W. E. J. TJEENK WILLINK te Zwolle.

nomen cioor ae .tvegeenng en uc jdcsiuiüu va-n i vinciën en Gemeenten ; uitspraken van Rechterlijke Colleges, voor zoover ze niet betreffen het eigenlijke privaatrecht en strafrecht; beslissingen van de Raden van Beroep in zake Belastingen en Ongevallenwet on? Tinnr Ti Af. Iraartrftcrif her kan men in een oog-

Sluiten