Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

§ I. 1 an het Bureau en de Hulpbureaux voor den industrieelen eigendom.

Art. 1, 2. . 5 § II. Inschrijving, internationale inschrijving, vernieuwing of vervallen van inschrijvingen en overgang van merken.

Artt. 3, \2biSy 13—21. . 7 § III. Overgangs- en slotbepalingen.

Artt. 22—28. . 41

BIJLAGE N.

29 Augustus 1912, S. 284. Besluit, houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken in de Koloniën en de Hulpbureaux voor den industrieelen eigendom (Reglement Industrieele Eigendom Koloniën 1912). (Zooals dit besluit sedert gewijzigd is.) ... 47 19 Maart 1913, S. 105. Wet, nopens bescherming van handels- en fabrieksmerken binnen de ressorten, van consulaire ambtenaren, die overeenkomstig artikel 1 c der wet van 25 Juli 1871 (Staatsblad n°. 91) rechtsmacht uitoefenen

25 April 1913, S. 142. Besluit, tot bekendmaking in het Staatsblad van de op 2 Juni 1911 te Washington mede namens Nederland geteekende verdragen tot bescherming van den industrieelen eigendom en betreffende de internationale inschrijving van fa¬

brieks- en handelsmerken 63

15 December 1914, S. 558. Besluit, tot vaststelling van een Reglement voor het Bureau voor den Industrieelen Eigendom. (Reglement Industrieele Eigendom 1914, S. 558.) (Zooals dit besluit sedert gewijzigd is) .... 87 29 Juh 1916, S. 347. Wet tot verlenging en herstel van in de Merken wet genoemde termijnen 93

Sluiten