Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geve, en dat het de bedoeling van het aanbrengen van het merk op de waar zij, bepaaldelijk in dit opzicht haar van andere te onderscheiden.

Het is voldoende indien het merk de waar onderscheide van die van anderen. (Beschikking van den Hoogen Raad van 25 Juli 1911, W. 9248.)

— Voor het recht op uitsluitend gebruik van een merk is voldoende het eerste gebruik van dat merk, het is onnoodig dat dit gebruik tot het publiek zij doorgedrongen. (Beschikking van den Hoogen Raad van 16 Aug. 1898, W. 7167.)

— Tegen het vermoeden, uitgedrukt in art. 3, alinea 2, is wel tegenbewijs toegelaten, maar deze toelating geldt niet onbepaald en daaruit kan niet worden afgeleid dat als eene inschrijving onaantastbaar geworden is, anderen het recht kunnen hebben om daarnaast hetzelfde merk ten hunnen behoeve te doen inschrijven. (Beschikking van den Hoogen Raad van 6 Mei 1898, W. 7126.)

— De inschrijving vestigt slechts een vermoeden van eerder gebruik, doch stelt den aanvang van het gebruik niet vast en de dag der inschrijving is dan ook voor het eerder gebruik niet beslissend. (Arrest van den H. R. van 26 Maart 1915, N. J. blz. 684.)

— Door in art. 3 het uitsluitend recht van gebruik van een merk afhankelijk te stellen 'van het eerste gebruik van dat merk heeft de Merkenwet onmiskenbaar gebroken met het stelsel der wet van 25 Mei 1880, volgens hetwelk het recht op een merk werd verkregen door en tengevolge van de inschrijving. (Arrest van den Hoogen Raad van 11 December 1903,

W. 8006.)

— De oude Merkenwet verbood niet het gebruik van een woord als merk, doch liet dit onbeschermd, zoodat in dien zin destijds bedoeld gebruik juridisch van beteekenis was ontbloot. Zulks hield echter op het geval te zijn toen de wet van 1893 algemeen het gebruik van een woord als merk erkende en tevens vanaf haar in werking treden aan ook vroeger, zij het dan ook bloot feitelijk, gebruik rechtsgevolg verbond. (Arrest van den H. R. van 12 Juni 1914, N. J. blz. 862.)

— Het uitsluitend recht tot gebruik van

Sluiten